AMARILLO

-TECNICAS DE SUELO: Hon kesa gatame, kuzure kesa gatame, yoko shio gatame, Kami shio gatame, Tate shio gatame y Kata gatame

-PALABRAS: Rei, ukemi, Kumikata y shisei

-TECNICAS PIE: O soto gari, O uchi gari, Ko uchi gari, ippon seoi nage, O goshi y Harai goshi.

-HABILIDADES MOTRICES: Voltereta hacia delante, Pino pepino