BLANCO-AMARILLO

-TECNICAS DE SUELO: Hon kesa gatame, kuzure kesa gatame, yoko shio gatame

-PALABRAS: Rei, ukemi

-TECNICAS PIE: O soto gari, O uchi gari, Ko uchi gari

-HABILIDADES MOTRICES: Voltereta hacia delante