dom

13

jun

2010

Koshi waza

 

 

 

HARAI GOSHI

 

 

O GOSHI

 

 

 

 

 

KOSHI GURUMA

 

 

 

HANE GOSHI

 

 

 

UKI GOSHI

 

 

 

USHIRO GOSHI

 

 

 

UTSHURI GOSHI

 

 

 

TSURI GOSHI

 

 

 

TSURI KOMI GOSHI

 

 

 

SODE TSURI KOMI GOSHI

 

 

 

DAKI AGUE