mar

22

jun

2010

Te waza

 

 

 

IPPON SEOI NAGE

 

 

 

MOROTE SEOI NAGE

 

 

 

TAI OTOSHI

 

 

 

KATA GURUMA

 

 

 

 

SEOI OTOSHI

 

 

 

 

UKI OTOSHI

 

 

 

 

TE GURUMA

 

 

 

 

KIBISHU GAESHI

 

 

 

 

KUCHIKI TAOSHI

 

 

 

 

MOROTE GARI

 

 

 

 

SUKUI NAGE

 

 

 

 

SUMI OTOSHI