mar

22

jun

2010

Yoko sutemi waza

 

 

 

O SOTO MAKIKOMI

 

 

 

HARAI MAKIKOMI

 

 

 

TANI OTOSHI

 

 

 

YOKO GAKE

 

 

 

YOKO GURUMA

 

 

 

UKI WAZA