Ashi waza

 

 

 

O SOTO GARI

 

 

 

O UCHI GARI

 

 

 

KO UCHI GARI

 

 

 

 

 

DE ASHI HARAI

 

 

 

HIZA GURUMA

 

 

 

 

UCHI MATA

 

 

 

 

SASAE TSURI KOMI ASHI

 

 

 

 

KO SOTO GAKE

 

 

 

 

KO SOTO GARI

 

 

 

 

OKURI DE ASHI HARAI

 

 

 

 

ASHI GURUMA

 

 

 

 

O SOTO GURUMA

 

 

 

 

O SOTO OTOSHI